KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE AYDINLATMA METNİ

seyyaryazilimci.com olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir.

Bu kapsamda, test.seyyaryazilimci.com 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile sizleri aydınlatmak isteriz.

seyyaryazilimci.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, iş bu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilinecek ve sınıflandırılabilinecektir. Yine iş bu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

seyyaryazilimci.com web sitesinden sorularınıza yanıt alabilmeniz için bir kısım kişisel bilgileriniz (isim, adres, telefon, e-posta bilgileriniz, vb.) bilgileri sizlerden tarafımızca talep edilmektedir. İlgili kişisel verileriniz sitemize doğrudan üye olarak üyelik işlemi yolu ile mail aracılığında görüşme yolu ile veya sitemizde bulunan sosyal medya hesabınız üzerinden sitemize giriş yolu ile toplanabilir. Siteye girişinizi sosyal medya hesabınızı kullanarak gerçekleştirmeniz halinde, ilgili sosyal medya kuruluşu tarafından size açıklanacak kişisel verileriniz, yine ilgili sosyal medya kuruluşu (Örn. www.facebook.com) tarafından, seyyaryazilimci.com’a aktarılmaktadır.

 

  • KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇALARIMIZ:

 seyyaryazilimci.com tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve özellikle 5. maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Açık rıza” ile 2.  fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” , b bendi uyarınca “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, c bendi uyarınca  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,  d fıkrası uyarınca “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi”, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

Sunduğumuz hizmetlerin ilgililerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi için; Üye/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, verilen soru-cevap hizmetinin ve/veya yürütülmesi için, söz konusu hizmetlerin süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, seyyaryazilimci.com’un  sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya yürütülmesi için;

seyyaryazilimci.com tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında verilen hizmetin süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, hizmet sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı talep ve/veya şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi seyyaryazilimci.com ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla, seyyaryazilimci.com  denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi faaliyetlerimizin işin gereklerine ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi, seyyaryazilimci olarak yürüttüğümüz operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ile tarafımızca yürütülen aydınlatma faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kapsamında işlenmektedir.

Bununla birlikte, kişisel bilgileriniz, sorularınızı almak ve cevap hizmetlerimizi sunmak, vermiş olduğumuz hizmetler hakkında sizleri aydınlatmak amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilgilinizi çekebilecek hizmetleri önermek, müşteri memnuniyet şikayetlerinin değerlendirilmesi ve analiz faaliyetleri, hedefleme, strateji ve verimlilik çalışmalarının yapılması, sosyal medya, arama motorları vb. farklı kanallarda soru-cevap ile aydınlatma faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilere genel ve özel nitelikte cevaplar ile hizmetler sunulması ve bu kapsamda sayfamızın hizmetlerinden faydalanılması, müşteri ile yapılan görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacı ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

  • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLİNECEĞİ KİŞİLER İLE AKTARIM AMACI:

seyyaryazilimci.com müşterilerine daha özel ve etkin bir hizmet deneyimi yaşatmak, daha kolay ulaşmak, aydınlatma faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile sayfamızın varsa iş ortakları olan e-posta iletim firmaları; Sosyal medya şirketleri, (Örneğin, facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com ve benzerleri); İnternet arama motoru şirketleri (örneğin google.com, yandex.com ve benzerleri) SMS gönderim şirketleri ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), bilişim güvenliği gibi alanlarda üçüncü kişilerle sayfamız adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme, kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, denetim şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

Bilgilendirme yaptığımız konularda cevaplarımızın size ulaştırılabilmesi ile ayrıca talebiniz halinde özel bir hizmetlerin tarafınıza sağlanması için aktardığınız bir kısım kişisel bilgileriniz, isim, telefon numarası ve adres bilgileri tarafımız ile paylaşılmaktadır.

seyyaryazilimci.com tarafından toplanan kişisel verilerin yukarıda detayları verilen tarafımızın iş stratejilerinin planlanması ve icrası , sayfamız tarafından yürütülen hizmet faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, seyyaryazilimci.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin ve haklarının temin edilmesi, tarafımızca tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili departmanlarımızca yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

seyyaryazilimci.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, yasal zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara sizin bilginiz haricinde açıklanabilecektir.

seyyaryazilimci.com,  KVKK kapsamında,  kişisel verilerinizin korunması için olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz test.seyyaryazilimci.com  internet sitesine üye olduğunuzda paylaştığınız bilgileriniz ile, test.seyyaryazilimci.com tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, seyyaryazilimci.com sayfasının erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden elektronik ortam kanalıyla toplanmaktadır. Sayfamız tarafından kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilinir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metnin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ:

seyyaryazilimci.com elde ettiği kişisel verileri, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi, üyelerine/kullanıcılarına sunduğu hizmetin optimizasyonu ile işbu KVKK Aydınlatma Metninde, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve taraflar arasındaki sözleşmesden doğan yükümlülüklerden ve hukuki ilişki çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. seyyaryazilimci.com Üyelik Sözleşmesi’nden ve/veya mevcut ise taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinden ve/veya taraflar arasında başkaca bir nedenden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklar. 6698 sayılı Kanun md. 7 fıkra 1.’e göre işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI:

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca ilgililer, seyyaryazilimci.com’a başvurarak kendileriyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İlgili hakların kullanılması için usul ve yöntemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır.

 

seyyaryazilimci.com yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.  Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep edilmesi mümkündür.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ

Seyyaryazilimci.com’da hesap oluştururken, kayıt olurken veya hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan "Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni" ni okuduğunuzu, anladığınızı ve  kişisel verilerinizin KVKK kapsamında seyyaryazilimci.com  tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız. Açık rızanızı sair diğer yollarla da verebilirsiniz.

Seyyar Yazılımcı | Seyyar Yazılımcıların Buluşma Noktası

Yazılım hakkında soru cevaplar

Yazılım hakkında bilgi alış verişi

Mobil uygulama geliştirme hakkında soru cevaplar

İnoasyon hakkında soru cevaplar
Seyyar Yazılımcıların Adresi
Gelecek İçin Kodla Seyyar yazılımcılar tek platformda Javascript Hakkında Soru ve Cevaplar CSS Hakkında Soru Cevaplar